Bestellen

Via deze website kunt u losse producten bestellen en een afkoop- of lease-abonnement afsluiten. Bedrijven kunnen via deze website ook een offerteaanvragen.

Ons productaanbod op deze website is zo duidelijk en volledig mogelijk omschreven zodat u zich een goed oordeel kunt vormen van de aard en kenmerken van de producten. In geval van een abonnement wordt tevens duidelijk vermeld wat u kunt verwachten omtrent de looptijd van het abonnement en de frequentie van eventueel periodiek te leveren koffie. Indien u een bestelling via de website plaatst, dient u de gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. Een abonnement sluit u af door vervolgens aan te vinden akkoord te gaan met de overeenkomst. Zowel bij losse bestellingen als bij het afsluiten van een abonnement, dient u ook onze algemene voorwaarden voor akkoord aan te vinken en vervolgens op bestellen te klikken. Bij abonnementen betaalt u de eerste termijn via iDeal en de vervolgtermijnen via automatische incasso.

Bestellingen kunnen ook op andere manieren dan via onze webwinkel worden gedaan, bijvoorbeeld middels een te ondertekenen contract of offerte, of telefonisch of per e-mail. Pas indien duidelijk is dat wij uw bestelling hebben aanvaard, is sprake van een overeenkomst.

image
AM2912 Black

  • check Nooit zonder koffiebonen
  • check GRATIS bonen-machine
  • check Variëren in koffiebonen
image
AM2912 Black/Grey

  • check Nooit zonder koffiebonen
  • check GRATIS bonen-machine
  • check Variëren in koffiebonen

Betalen

Betalingen buiten onze webwinkel om, dienen plaats te vinden op de door ons aangegeven manier, middels overboeking of automatische incasso, binnen de door ons aangezegde of vermelde termijn. In geval van overboeking hanteren wij een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar wij kunnen daarvan in individuele gevallen afwijken.

In geval van betaling middels automatische incasso geldt dat indien door u de machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken, dan wel een betaling niet automatisch geïncasseerd kan worden of gestorneerd wordt, wij gerechtigd zijn om naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten aan u in rekening te brengen en de openstaande betaling, inclusief deze administratiekosten, middels overboeking te vorderen.

Indien u niet tijdig betaalt, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en bent u vanaf die dag, over het openstaande bedrag, de rente verschuldigd zoals in onze algemene voorwaarden vermeld. Verder komen alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt om de door u aan ons verschuldigde bedragen te voldoen, voor uw rekening. Indien u een consument bent, houden wij daarbij rekening met het bepaalde uit de Wet Incassokosten.

THUISWERK ACTIE