Retourbeleid Koffie Bisogno B.V.

Alleen als u een consument bent, oftewel een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en u uw bestelling in onze webwinkel hebt gedaan, kunt u uw bestelling zonder opgave van redenen retourneren tot 14 dagen nadat de bestelling door of namens u in ontvangst is genomen. Er gelden wel uitzonderingen op dit retourrecht. Zie daarvoor verderop deze pagina. In overige gevallen nemen wij bestellingen uitsluitend terug indien het betreffende product of de betreffende producten gebrekkig is/zijn of als u een verkeerd product hebt ontvangen. In dat geval dient u eerst contact met ons op te nemen voor goedkeuring om te retourneren.

Retourneren webwinkelbestellingen door consumenten
Indien u als consument uw webwinkelbestelling geheel of gedeeltelijk wilt retourneren, kunt u dit melden per e-mail (info@koffiebisogno.nl) al dan niet door gebruik te maken van het zogenoemde modelformulier voor herroeping. Dit formulier is per e-mail met de bestelbevestiging meegestuurd. Het volledig ingevulde modelformulier kunt u per e-mail (info@koffiebisogno.nl) toesturen. Nadat uw retourverzoek door ons is ontvangen, ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging. Tenzij wij u hebben aangeboden om de producten zelf af te halen na ontbinding van de overeenkomst, dient u de betreffende producten retour te zenden binnen 14 dagen nadat u het verzoek tot ontbinding bij ons hebt ingediend.
Retourzendingen dienen te worden geadresseerd aan:

Koffie Bisogno B.V.
Atoomweg 478
3542AB Utrecht

Let op:
 • check U kunt bepaalde producten niet retourneren. Producten die niet geretourneerd kunnen worden zijn:
  - producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiƫne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, zoals geopende pakken koffiebonen;
  - andere producten waarbij dat expliciet bij de bestelling is aangegeven en ten aanzien waarvan het volgens de wet is toegelaten het retourrecht daarvoor uit te sluiten.
 • check In geval van individuele producten die tezamen tegen een bepaalde prijs zijn aangeboden, zoals in geval van een bestelling betreffende de levering van zowel een koffieapparaat als koffiebonen, tezamen aangeboden tegen een bepaalde prijs, kunt u alleen de gehele bestelling retourneren.
 • check Indien de overeenkomst betrekking heeft op de regelmatige levering van producten, komt het retourrecht uitsluitend tot 14 dagen na ontvangst van de eerste leverantie aan u toe.
 • check U dient zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. U mag de te retourneren producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat u de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 • check U dient de te retourneren producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons terug te sturen.
 • check U bent aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan in een fysieke winkel zou mogen. Wij zijn gerechtigd deze waardevermindering aan u in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van u reeds ontvangen betaling.
 • check De kosten van het retoursturen komen voor uw rekening.
 • check Wij zullen het totale van u voor de bestelling ontvangen bedrag (zie uitzondering daarop het volgende punt), onder aftrek van de eventuele waardevermindering zoals hierboven bedoeld, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat uw ontbindingsverklaring per e-mail door ons is ontvangen, aan u terugbetalen, mits de producten door ons zijn terugontvangen, dan wel door u is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gestuurd.
 • check Indien u de bestelling slechts gedeeltelijk annuleert, dan komen de eventuele bezorgkosten die door u in eerste instantie aan ons zijn betaald, niet voor terugbetaling in aanmerking. Ook zijn wij niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien u uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door ons aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering hebt gekozen.
THUISWERK ACTIE